لزوم حفظ نگاه مسئولانه نسبت به منافع عمومی و جلب اعتماد شهروندان

لزوم حفظ نگاه مسئولانه نسبت به منافع عمومی و جلب اعتماد شهروندان
شهردار منطقه ۱۹ در جلسه هماهنگی حل و فصل موضوعات با محوریت حوزه معاونت شهرسازی، بر نگاه مسئولانه نسبت به منافع عمومی و جلب اعتماد شهروندان تأکید شد.
منبع خبر : iribnews.ir