مجلس کمیسیون مشترک جدیدی بنام «خدمت و محرومیت زدایی» تشکیل داد

مجلس کمیسیون مشترک جدیدی بنام «خدمت و محرومیت زدایی» تشکیل داد
کمیسیون مشترک جدیدی بنام «خدمت و محرومیت زدایی» به کمیسیون‌های مجلس افزوده شد و کار خود را آغاز کرد.
منبع خبر : iribnews.ir