بهترین ذکر در سجده شکر

یکى از موارد سجده و شکرگزاری از خداوند، سجده شکر است که به آن سفارش بسیار شده است.
منبع خبر : iribnews.ir