هشدار نهاد فدرال آلمان در‌خصوص افزایش افراط‌گرایی

هشدار نهاد فدرال آلمان در‌خصوص افزایش افراط‌گرایی
نهاد فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در جدیدترین گزارش خود در خصوص تهدیدات داخلی، نسبت به افراط­‌گرایی خارجی و تهدید گروه‌های مختلف هشدار داده است.

هشدار نهاد فدرال آلمان درخصوص افزایش افراطگرایی - صاحبخبر

هشدار نهاد فدرال آلمان درخصوص افزایش افراطگرایی - صاحبخبر

هشدار نهاد فدرال آلمان درخصوص افزایش افراطگرایی - همسونیوز

هشدار نهاد فدرال آلمان درخصوص افزایش افراطگرایی - همسونیوز
هشدار نهاد فدرال آلمان در خصوص افزایش افراط گرایی

یک مقام امنیتی آلمان مطرح کرد: هشدار درباره رشد سریع سلفیگری در آلمان

یک مقام امنیتی آلمان مطرح کرد: هشدار درباره رشد سریع سلفیگری در آلمان
نهاد فدرال

نهاد حفاظت از قانون اساسی آلمان: پ.ک.ک یک تهدید برای امنیت آلمان است

نهاد حفاظت از قانون اساسی آلمان: پ.ک.ک یک تهدید برای امنیت آلمان است
حفاظت از قانون اساسی

هشدار نهاد فدرال حفاظت از قانون اساسی درباره تشدید خشونت افراط ...

هشدار نهاد فدرال حفاظت از قانون اساسی درباره تشدید خشونت افراط ...
آلمان

نگرانی از افزایش شمار افراط گرایان مسلح در آلمان - روزنامه دنیای اقتصاد

نگرانی از افزایش شمار افراط گرایان مسلح در آلمان - روزنامه دنیای اقتصاد
در جدیدترین گزارش خود

سازمان امنیت آلمان: تهدید اصلی از سوی راست افراطی است - DW

سازمان امنیت آلمان: تهدید اصلی از سوی راست افراطی است - DW
در خصوص

تحقیقات در مورد راستگرایان افراطی در ادارههای فدرال - Amal, Berlin!

تحقیقات در مورد راستگرایان افراطی در ادارههای فدرال - Amal, Berlin!
تهدیدات داخلی، نسبت به
منبع خبر : iribnews.ir