سامانه «اولین موکب» با هدف تسهیل سفر اربعین راه اندازی شد

سامانه «اولین موکب» با هدف تسهیل سفر اربعین راه اندازی شد
سامانه «اولین موکب» با هدف تسهیل سفر اربعین حسینی توسط یک شرکت عضو مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس راه اندازی شد.

سامانه
منبع خبر : mehrnews.com