برگزاری سومین دوره مسابقات ربوتیکاپ دانش آموزی

برگزاری سومین دوره مسابقات ربوتیکاپ دانش آموزی
سومین دوره مسابقات ربوتیکاپ دانش آموزی ۵ اسفند در استان فارس درمحل دانشگاه صنعتی شیراز برگزار میگردد.

برگزاری سومین دوره مسابقات ربوتیکاپ دانش آموزی

برگزاری سومین دوره مسابقات ربوتیکاپ دانش آموزی

برگزاری سومین دوره مسابقات ربوتیکاپ دانش آموزی

برگزاری سومین دوره مسابقات ربوتیکاپ دانش آموزی
برگزاری سومین دوره مسابقات ربوکاپ دانش آموزی

برگزاری سومین دوره مسابقات رباتیک دانشآموزی - قلم چی

برگزاری سومین دوره مسابقات رباتیک دانشآموزی - قلم چی
برگزاری سومین دوره مسابقات ربوتیکاپ دانش آموزی

جدیدترین خبرهای
منبع خبر : iribnews.ir